Specjalizacje


Kancelaria prowadzi obsługę prawną poprzez:
1. Porady prawne
2. Analizę dokumentacji prawnej
3. Sporządzanie pism procesowych – przesądowych, sądowych
4. Sporządzanie i analizę umów
5. Reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami ścigania, organami podatkowymi, bankami, spółdzielniami
6. Reprezentowanie w postępowaniu mediacyjnym, prowadzenie negocjacji

Przedmiotem obsługi prawnej są sprawy z zakresu:

I. Prawa cywilnego – sprawy o zapłatę, odszkodowania, służebności,

1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy o rozwód, separację, rozdzielność majątkową, alimenty, władzy rodzicielskiej
2. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – rozwiązania stosunku pracy, odszkodowanie, sprawy o zapłatę ekwiwalentu, emerytury, renty, zasiłki
3. Prawa spadkowego – stwierdzenie praw do spadku, testament, zachowek, dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe

II. Prawa karnego – przestępstwa, występki, odroczenie kary, zatarcie skazania, prywatne akty oskarżenia
III. Prawa handlowego – rejestracja spółek, umowy spółki, negocjacje
IV. Prawa administracyjnego
V. Prawa podatkowego